Достъп до кредитиране

24Редица проучвания идентифицират като основен проблем в България към момента затруднения достъп до капитал за стартиращи предприятия, както и за финансиране на иновационни дейности. В страната алтернативните източници на капитал са в начален етап на развитие. Възможностите за подпомагане от страна на държавата също не са пълноценно използвани. Във връзка с това се предвижда подпомагане на достъпа до кредитиране чрез създаване на различни кредитни посредници с физически офис или онлайн. Осигуряването на услуги, подпомагащи бизнеса, е важен компонент от изграждането на жизнеспособен сектор на МСП. Тези услуги все още са в начален етап на развитие в България. Стратегията на РБ предвижда дейности за повишаване на капацитета на частния сектор и на държавната администрация за подкрепа на бизнес предприятията. Главанат ацел на правителството е да редуцира изоставането на РБ от останалите държави – членки на ЕС и да развие потенциала на страната. Ролята на кредитните посредници в този аспект, както и механизмите за улесняване на кредитирането, също се разглеждат детайлно. Главна цел на правителството в тази връзка е повишаване на доходите на населението като цяло. Така държавата ни ще се превърне в по-привлекателно място за живеене. През настоящата 2016г. позицията на РБ в стремежа й да достигне жизнения стандарт на останалите държави в ЕС в сферата на макроикономическата устойчивост изглеждат добри.

Ниските доходи и незадоволителното качество на живот у нас, търговският дефицит и относително високата безработиаца са главните предизвикателства, които стоят пред нашето правителство. Визията, към която то е насочило усилията си е България в обозримо бъдеще да се превърне в държава с висок жизнен стандарт в процеса на интегриране в ЕС. За целта правителството си поставя две задачи:

– Икономически растеж чрез гъвкава икономика на знанията, основан на правилата за стабилност;

– Повишаване на човешкия капитал, доходите и социалната интеграция, и намаляване на безработицита, като по този начин се повиши жизнения стандарт като цяло.

 

Alex Georgiev